Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus (Rahvakultuuri Keskus) tegutseb 
Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi haldusalas selle nimel, et rahvakultuur oleks Eesti ühiskonnas väärtustatud ja elujõuline.
Rahvakultuuri Keskus on rahvakultuurivaldkonna kompetentsuskeskus, kes tunnustatud koolitusasutuse, nõustaja ja toetajana on valdkonnas tegutsevatele inimestele ja organisatsioonidele oluline ning vajalik. Keskusesse koonduvad valdkonna arendamiseks vajalik informatsioon ja ressursid.

Eesti Vabaharidusliit (EVHL) on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.
Oma missiooniks peab püsiva kodanikuühiskonna tekkimiseks vajaliku keskkonna loomist, toetades oma liikmete hariduslikke taotlusi ning teadvustades vabahariduse eesmärke valitsuse ja parlamendi tasandil ning avalikkuses.

ANDRAS Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon.

ETKA Andras on mittetulundusühing, mis loodi aastal 1991 ning on seni edukalt tegelenud elukestva õppe edendamisega Eestis.

ETKA Andras on koolitusega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsioon. Käesoleval ajal kuulub ETKA Andras liikmeskonda 41 organisatsiooni ning 8 individuaalliiget, millest kolm on auliikmed.
ETKA Andras teeb edukat koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning osaleb täiskasvanuhariduse diskussioonides poliitilisel tasandil.

ETKA Andras esindab Eestit täiskasvanuharidusega tegelevates rahvusvahelistes projektides ning konverentsidel.

 

ARCHIMEDES

 

Grundtvig on Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogramm. Programmi eesmärgid on edendada täiskasvanud õppijate ja täiskasvanute koolitajate koostööd partneritega teistest Euroopa riikidest, laiendada täiskasvanute õppimisvõimalusi ning tõsta täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja populaarsust Euroopas. 

 

 

Ilmunud on Grundtvigi täiskasvanute kirjaoskuse õpiringide rahvusvaheline kataloog!

 

ÕPIRINGIDE KATALOOG 2013/2014