Õpiringide Juhtide Koolituskeskus "KATI" (kohaliku arengu tugiisik) on täiskasvanute koolitusasutus, mis viib läbi täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku koolitust.


Kinnitan: 13.11.2001

EÕS juhatuse esimees Juta Jõgi

Õpiringi Juhtide Koolituskeskus „KATI“ põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

1.1 Erakooli ametlik nimetus on: Õpiringi Juhtide Koolituskeskus „KATI“

1.2 Õpiringi Juhtide Koolituskeskus „KATI“ (edaspidi Kool) on täiskasvanute koolitusasutus, mis viib läbi täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku koolitust.

1.3 Kooli asukoht on J.Vilmsi tn 55, Tallinn 10147

1.4 Kooli õppekeel on eesti keel

1.5 Kooli asjaajamise keel on eesti keel

1.6 Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vaabariigis kehtivast seadusandlusest, selle alusel antud õigusaktidest, omaniku põhikirjast ja käesolevast põhikirjast.

1.7 Kool teostab raamatupidamise arvestust õigusaktidega sätestatud korras. Kooli eelarve on lahus kooli omaniku teiste struktuuriüksuste eelarvest.

II. STRUKTUUR

2.1 Kooli struktuuriüksused on õppeosakond ja haldusosakond.

2.2 Õppeosakonda juhib Kooli direktor, kes kontrollib ja juhib kursuste korraldamist ja läbiviimist.

2.3 Haldusosakond tegeleb Kooli haldamisega ja allub Kooli direktorile. Haldusosakonda võib juhtida Kooli nõukogu liige, kellega on sõlmitud vastav leping.

III. KOOLI JUHTIMINE

3.1 Kooli juhtorganid on Kooli nõukogu ja direktor.

3.2 Kooli direktor

juhib ja esindab Kooli, järgides omaniku ja nõukogu seaduslikke korraldusi ja soovitusi;

kannab vastutust Kooli üldseisundi ja arengu eest;

vastutab rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;

esitab nõukogule kord 6 kuu jooksu ülevaate Kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest ning laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta Kooli majandusliku seisu halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest.

3.3 Kooli nõukogu on Kooli kollegiaalne otsustuskogu, mille liikmete määramise, tagasikutsumise korra ja volituse kestuse sätestab käesolev põhikiri.

3.4 Kooli nõukogu moodustub omanike, lektorite ja kursuslaste poolt nõukogusse valitud isikutest. Kooli nõukogu liikmed määratakse kord kahe aasta jooksul.

3.4.1 Kooli nõukogusse kuulub ametiseisundi järgi Kooli direktor,

3.4.2 kursuslased esitavad nõukogusse oma valitud esindaja,

3.4.3 omanikud valivad nõukogusse oma esindaja.

3.5 Kooli nõukogu liikmete volitused kestavad 2 aastat.

3.6 Kooli nõukogu pädevuses on:

Kontrollida Kooli õppetegevust, majanduslikku seisundit, rahalist käivet, aruandlust ja muud Kooliga seotud tegevusi.

3.7 Igal nõukogu liikmel on nõukogu koosolekul otsuste vastuvõtmisel üks hääl ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

3.8 Nõukogu koosolek on otsustamisvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu liikmetest. Nõukogu koosoleku protokollidele kirjutavad alla koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

3.9 Nõukogu liikmed kutsutakse tagasi neid valinud või määratud institutsioonide poolt.

IV. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

4.1 Koolis toimub õppetöö Kooli omaniku poolt kinnitatud ning Haridusministeeriumis registreeritud õppekava alusel

4.2 Kooli õppekavas teeb muudatusi kooli nõukogu ning need kinnitatakse Kooli omaniku poolt.

4.3 Õpe Koolis toimub päeva-, õhtu-ja kaugõppe vormis.

4.4 Õppeaasta koosneb kursuse perioodidest ehk moodulitest

4.5 Õppetegevus toimub 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.

4.6 teoreetiline õpe toimub Kooli õppeklassis. Praktiline õpe võib toimuda ka väljaspool kooli ruume ja ka välisriikides.

4.7 Õpilaste teadmisi ja sooritatud töid hinnatakse tasemetööga, mille hindamise skaala on 1-10ni.

V. KOOLI VASTUVÕTMISE, KOOLIST VÄLJAARVAMISE JA KOOLI LÕPETAMISE KORD

5.1 Kooli võivad õppima asuda isikud, kellel on reeglina keskharidus.

5.2 Õpilased registreeritakse vähemalt 1 nädal enne õppetöö algust vastavas žurnaalis.

5.3 Õpilastega sõlmitakse õpilase ja Kooli vaheline leping, mis sätestab poolte õigused ja kohustused.

5.4 Õpilane arvatakse koolist välja kursuse lõpetamisel, omal soovil õpingute katkestamisel või juhul, kui ta pole tasunud õppemaksu.

5.5 Kursus loetakse lõpetanuks pärast vastava õppekava nõuetavat täitmist ja tasemetöö sooritamist.

5.6 Kooli lõpetamist tõendab Kooli poolt välja antud tunnistus, mis on registreeritud ja kannab direktori allkirja ja pitsatit.

5.7 Tunnistust saab anda ka üksikuid mooduleid läbinud inimestele, kes on sooritanud vastava tasemetöö. Need kursuslased, kes läbivad kõik moodulid, saavad tunnistuse, kus on ära näidatud kõik läbitud moodulid.

VI. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1 Õpilastel on õigus saada õppekavaga ettenähtud õpet, olla valitud või valida oma esindaja Kooli nõukogusse, kasutada muid Kooli õppetegevuse käigus sätestatud õigusi.

6.2 Õpilased on kohustatud tasuma õppemaksu sätestatud suuruses ja tähtaegadel, osalema õppetegevuses vähemalt 75% ulatuses, tegema kõik endast oleneva õppekava tulemuslikuks läbimiseks, täitma muid õppelepinguis sätestatud nõudeid.

VII. TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1 Töötajatel on kõik tööd reguleerivate õigusaktidega sätestatavad ja töölepingust tulenevad õigused.

7.2 Töötajate kohustused ja vastutus on määratud ametijuhenditega ning määratletud individuaalsetes töölepingutes.

7.3 Töötajatel on õigus kasutada individuaallepinguga ettenähtud õigusi ning õppekavajärgse õppe läbiviimiseks vajalikke õpperuume ja õppevahendeid.

7.4 Töötajad on kohustatud täitma Kooli põhikirjast, ametijuhendist ja individuaalsetest lepingutest tulenevaid nõudeid, teostama õppekavajärgset õpet õppekava kriteeriumeid silmas pidades, vastutama oma andragoogilise tegevuse kõrge professionaalse taseme eest.

VIII. FINANTSEERIMINE JA ÕPPEMAKS

8.1 Kooli finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse õppemaksudest (kursuse tasudest), omaniku toetustest, koolitus-ja arendusprojektide rahastajatelt ning muudest fondidest. Kooli võivad sponsoreerida kohalikud ettevõtted, kes on huvitatud personali enesetäiendamisest.

8.2 Kool võib saada sihtotstarbelist toetust riigi-ja kohaliku omavalitsuse eelarves.

8.3 Kooli õppemaksu suurus kinnitatakse Kooli nõukogu poolt.

8.4 Kooli õppemaksu suurus ja tasumise kord määratakse Kooli ja õpilasevahelise lepinguga.

8.5 Õpilane võidakse vabastada õppemaksu tasumisest kas täielikult või osaliselt tema poolt esitatud kirjaliku avalduse alusel

8.6 Õppemaksust vabastamise ja soodustuste ja õppetoetuste andmise otsustab Kooli nõukogu.

IX. TEGEVUSE LÕPETAMISE KORD

9.1 Kooli tegevus lõpetatakse nõukogu ettepanekul omaniku otsusega.

9.2 Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse seaduses ettenähtud korras vähemalt neli kuud ette.

X. PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD

10.1 Muudatused põhikirja viib sisse ja kinnitab Kooli omanik.


Käesolev põhikiri on läbi vaadatud ja kinnitatud Eesti Õpiringide Seltsi „Semud“ üldkoosolekul 13.novembril 2001.a.