Eesti Õpiringide Seltsi „Semud“ Põhikiri


I. ÜLDSÄTTED

 1. Eesti Õpiringide Selts „Semud“ (nimi) (edaspidi: Ühing) on vabatahtlik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis ühendab õpiringide tööga tegelevaid inimesi ja organisatsioone üle Eesti.

 2. Ühingu ametlik nimetus on:

Eesti Õpiringide Selts „Semud“, lühendatult EÕS

 1. Ühingu tegevuse põhieesmärkideks on:

 • Vabaharidustöö arendamine

 • Õpiringidee loomisele ja õpiringide süsteemi kujundamisele kaasa aitamine Eestis

 • Kaasabi õpiringlaste koostöö enesetäiendamise korraldamisele

 • Andragoogika-alase koolituse läbiviimine ja õpiringide metoodiline juhendamine EÕSile kuuluva koolitusasutuse kaudu

 • Oma liikmete huvide esindamine ja kaitsmine.

Selleks:

 • Korraldab Ühing õpiringidealase info kogumist ja levitamist Eestis ja väljaspool Eestit, on partneriks riigile tema suhetes õpiringide ja rahvahariduse arendamise alal

 • Korraldab õppepäevi, kursusi ja õppereise

 • Aitab kaasa õpiringe puudutava seadusandluse väljatöötamisele

 • Teeb koostööd teaduse-ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja üksikisikutega.

 • Annab välja stipendiume

 1. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse otsustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

 2. Ühingul on õigus oma eesmärkide saavutamiseks:

 • Soetada varasid

 • Astuda lepingulistesse suhetesse teiste organisatsioonide ja firmadega

 • Asutada sihtotstarbelisi fonde annetuste, liikmemaksude ja muude laekumiste jaotamisele Ühingu juhatuse või finantseerija poolt seatud tingimustel õpiringide toetamiseks

 1. Ühing on koostööks avatud kõigile, kes aitavad tal oma põhikirjalisi eesmärke saavutada: Esmasteks koostööpartneriteks on Eestis kõik organisatsioonid, fondid, riiklikud ja avalikud organid ning isikud, kes tegelevad vabaharidustöö arendamisega. Rahvusvahelises suhtlemises peab EÕS oluliseks koostööd vastavate liitude jaa täiskasvanuõpet toetavate programmidega välisriikides.

 2. Täiskasvanuõppe metoodiliseks edendamiseks avab Ühing oma erakooli vastavalt Eesti Vabariigi seadustele

Eesti Õpiringide Seltsi „SEMUD“ põhikiri lk 2/5

 1. Ühingu juriidiline aadress on: Raba tn 7-11, 10917 Tallinn, Eesti

 2. Ühing on asutatud 29.aprillil 1994.a

 3. Ühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.


II. LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 EÕSi liikmeiks võivad olla kõik õpiringide arengut Eestis esindavad ja toetavad üksikisikud ja organisatsioonid. Liikmeorganisatsioonid võtavad Ühingu tööst osa oma volitatud esindaja kaudu.

2.2 Ühingu liikmeks astuda soovija esitab EÕSi juhatusele kirjaliku avalduse ja organisatsiooni puhul selle põhikirja ja oma esindaja volituse. Volitatud esindaja ajutiseks asendamiseks või väljavahetamiseks tuleb juhatusele esitada kirjalik avaldus.

2.3 Ühingust lahkumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalik avaldus.

2.4 Ühingu liikmel on õigus:

2.4.1 osa võtta Ühingu tööst;

2.4.2 valida ja olla valitud Ühingu juhtorganeisse;

2.4.3 saada igakülgset teavet Ühingu tegevuse ja kontaktide kohta;

2.4.4 teha juhatusele ettepanekuid Ühingu töö asjus ja ise nende arutelust osa võtta;

2.4.5 teha Ühingule ettepanekuid oma probleemide arutamiseks ja saada EÕSilt abi ja toetust nende lahendamisel;

2.4.6 eelisolukorras osa võtta ühingu poolt korraldatud üritustest.

2.5 Ühingu liige on kohustatud:

2.5.1 võtma osa Ühingu tööst ja selle tegevusele aktiivselt kaasa aitama;

2.5.2 täitma Ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

2.5.3 tasuma üldkoosoleku poolt määratud korras ja suuruses liikmemaksu.

2.6 Ühingu liikmed võivad moodustada oma piirkondlikke ühendusi.

2.7 Liikmemaksu tasumata jätmise korral aasta jooksul pärast maksu tähtaega, võib EÕSi üldkoosolek liikme ühingust välja arvata.


Eesti Õpiringide Seltsi „SEMUD“ põhikiri lk 3/5

III. JUHTORGANID JA NENDE PÄDEVUS

3.1 Ühingu kõrgeimaks juhtivaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhivad Ühingu tegevust juhatus ja juhatuse esimees. EÕSi tegevust kontrollib revisjonitoimkond.

Üldkoosolek

3.2 Korraline üldkoosolek peetakse vähemalt kord aastas, millest liikmeile teatatakse kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette. Juhatuse, revisjonitoimkonna või vähemalt 1/10 liikmete põhjendatud ettepanekul kutsutakse kokku erakorraline üldkoosolek.

3.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui ta on kokku kutsutud eelmisel üldkoosolekul sätestatud korras ja osaleb üle poole Ühingu liikmeist. Kui üldkoosolek ei ole vähese osavõtu tõttu otsustusvõimeline, kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Nii kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb vähemalt kaks Ühingu liiget.

3.4 Kui üldkoosoleku päevakorras on EÕSi põhikirja muutmine või EÕSi tegevuse lõpetamine, tuleb kavandatavatest muutustest ja otsustest teatada kirjalikus üldkoosoleku kutses kõigile EÕSi liikmeile.

3.5 EÕSi üldkoosolek

3.5.1 kuulab ära ja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoniaruanded;

3.5.2 kinnitab Ühingu aruanded ja eelarve;

3.5.3 võtab vastu EÕSi põhikirja ja teeb selles vajadusel muudatusi;

3.5.4 otsustab juhatuse ja revisjonitoimkonna suuruse;

3.5.5 valib üheks aastaks EÕSi juhatuse ja revisjonitoimkonna;

3.5.6 kinnitab EÕSi eelarve;

3.5.7 kehtestab liikmemaksu suutuse ja liikmemaksu tasumise korra;

3.5.8 annab juhatusele volituse metoodiku ja lepinguliste töötajate palkamiseks;

3.5.9 määrab kindlaks järgmise korralise ja erakorralise koosoleku kokkukutsumise korra;

3.5.10 otsustab juhatuse esildisel liikmete väljaastumise vastavalt põhikirja punktile 2.7;

3.5.11 langetab otsuse EÕSi tegevuse lõpetamise kohta;

3.5.12 otsustab muid Ühingu tegevusega seotud küsimusi.

3.6 Üldkoosoleku otsused langetatakse lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega. Põhikirja muutmiseks ning EÕSi tegevuse lõpetamiseks vastavalt käesoleva põhikirja punktidele 3.5.3 ja 3.5.11 on vaja vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete häältest.

Eesti Õpiringide Seltsi „SEMUD“ põhikiri lk 4/5

Juhatus

3.7 Üldkoosolekute vahelisel ajal esindab EÕSi üldkoosolekul valitud vähemalt 1-liikmeline juhatus, ülemmääraga 6-liikmeline. Ameteid jaotab juhatus oma liikmete vahel ise ja valib enda hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse liikmeil on igaühel Ühingu esindamise õigus kõigis õigustoimingutes.

3.10 EÕSi juhatus:

3.10.1 korraldab üldkoosoleku otsuste ja töökavade täitmist;

3.10.2 koostab Ühingu eelarve ja töökava ning esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule;

3.10.3 peab läbirääkimisi ja valmistab ette Ühingu nimel sõlmitavad lepingud;

3.10.4 võtab üldkoosolekuga kooskõlastatult tööle metoodiku ja lepingulisi töötajaid ning määrab kindlaks nende töötasustamise korra;

3.10.5 korraldab koosolekute ettevalmistamist ja kokkukutsumist ning muude ürituste läbiviimist;

3.10.6 võtab vastu uusi liikmeid vastavalt käesoleva põhikirja punktile 2.2

3.10.7 kustutab liikmeid Ühingu liikmeskonnast vastavalt käesoleva põhikirja punktile 2.3;

3.10.8 teeb üldkoosolekule esildisi Ühingu liikmetest väljaarvamise kohta vastavalt põhikirja punktile 2.7.

3.11 Juhatuse koosoleku otsused langetatakse lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.

Esimees:

3.12 EÕSi esimees

3.12.1 korraldab juhatuse tööd;

3.12.2 esindab Ühingut riigi-ja omavalitsusorganeis ja sidemeis teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega;

3.12.3 sõlmib Ühingu nimel lepinguid kooskõlas põhikirja punktiga 3.10.3;

3.12.4 käsutab Ühingu vara vastavalt eelarvele;

3.12.5 annab aru üldkoosolekule.

Revisjonitoimkond

3.13 EÕSi revisjonitoimkond:

3.13.1 kontrollib Ühingu tegevust ja finantsseisu vähemalt üks kord aastas;

3.13.2 esitab revideerimise akti juhatusele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist;

Eesti Õpiringide Seltsi „SEMUD“ põhikiri lk 5/5

3.13.3 annab aru üldkoosolekule.

3.14 Revisjonitoimkonna liikmeil on õigus osaleda juhatuse koosolekul nõuandva hääleõigusega.


IV. ÜHINGU VARA

4.1 EÕSi vara tekib:

4.1.1 liikmemaksudest;

4.1.2 varalistest annetustest ja eraldistest;

4.1.3 Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ja EÕSi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

4.1.4 muust tulust, mis on vajalik EÕSi tegevuse arendamiseks.

4.2 Ühing kasutab oma vara üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Vara kasutatakse vastavalt juhatuse koostatud ja üldkoosolekul kinnitatud eelarvele.

4.3 Sihtotstarbelisi annetusi ja eraldisi kasutab Ühing annetaja või eraldaja sätestatud viisil ja eesmärkidel.


V. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

5.1 EÕS lõpetab oma tegevuse üldkoosoleku otsuse alusel vastavalt käesoleva põhikirja punktile 3.6.

5.2 Tegevuse lõpetamise toimingute korra ja järelejäänud varade saatuse otsustab üldkoosolek vastavalt kehtivatele seadustele.


Käesolev põhikiri on läbi vaadatud ja kinnitatud Eesti Õpiringide Seltsi „Semud“ üldkoosolekul 11.veebruaril 2010.a, protokoll nr 1.