Täiskasvanute koolitamine..

28. märts 2012 - seltssemud

Täiskasvanute koolitamine ja õpiringide liikumine Võrumaal
Ere Raag, Võrumaa 
Võrumaa KRK pearaamatukoguhoidja arvates on õpiring hea võimalus täiskasvanuna õppida. Keskraamatukogu juures tegutseb juba aastaid õpiringide juhtide koolitamist ja õpiringiliikumist edendav õpiring „Õpi ja tegutse”. Võrumaal tegutsevate õpiringide lood ja tegevust tutvustavad ülevaatenäitused annavad ilmeka pildi õpiringide töödest-tegemistest. Eraldi käsitletakse kasutajakoolitust väikeses raamatukogus.
Artikkel ilmus ajakirjas Raamatukogu 2012 nr.1

Õpiring - hea võimalus täiskasvanuna õppida

Innustust luua Võrumaa Keskraamatukogu juurde õpiringide juhtide koolitamist ja õpiringliikumist edendav õpiring „Õpi ja tegutse“ sain Eesti õpiringide seltsi kursuselt „Raamatukogutöötaja - täiskasvanute koolitaja“ 1997. aastal. Õpiringi kuuluvad maaseltsielu edendajatest raamatukoguhoidjad-täiskasvanute koolitusega tegelejad- õpiringide juhid. Sellest ajast algas tihe koostöö Eesti õpiringide Seltsiga „Semud“, mis kulmineerus 2002. aasta suvel, kui meie õpiring „Õpi ja tegutse“ koos Eesti õpiringide seltsiga ja Meremäe raamatukoguga korraldasid Võrumaal suvekursuse "Täiskasvanute koolitaja : eestlane, tema identiteet ja suhe Euroopa Liiduga". Elukestva õppe kvaliteedi tõstmise eesmärgil on toimunud mitmeid õppepäevi ja koolitusi, nt koolitusprojekti “Elukestev õpe: loo õpiring külasse” raames kursus õpiringijuhtidele. Eesti Rahvusraamatukogu ja ETKA Andras korraldatud täiskasvanute õpetaja/andragoogi kvalifikatsioonikursuse lõputöö „Õpiringid raamatukogus“ (koos Marju Tarve ja Katrin Niklusega) andis mitmeid mõtteid edasiseks tegevuseks.

2005 algas tihe ja tänaseni kestev koostöö Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) Võrumaa koordinaatori Merike Ojamaaga. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi sotsiaalse partnerina osales MTÜ Järjehoidja rahvusvahelises projektis ALWE, mille põhitegevus keskendus Täiskasvanud õppija nädalale. TÕN on kandnud edasi elukestva õppe ideed ning arenenud ühes täiskasvanud õppijate ja koolitajatega. TÕNi Võrumaa tugigrupi liikmena olen saanud värskeid ideid ETKA Andrase koolitustelt. Palju võimalusi pakkus XIII TÕNI sidumine lugemisaastaga. TÕNi motost „Õppimine seob põlvkondi“ tulenevalt kaasati seltsiellu ja õpiringidesse eri põlvkondi, süvenes ühistegevus, vastastikune õppimine-õpetamine, laienes koostööpartnerite ring.

Enamus maakondlikest koolitustest ja seminaridest on saanud teoks tänu MTÜ Järjehoidja aktiivsele projektitööle. Võrumaa raamatukogunduse edendamiseks ja koolituste korraldamiseks 2001. aastal loodud MTÜ Järjehoidja (juhatuse liikmed

I. Kuljus ja E. Raag) pälvis 2005. aastal TÕNi koolitussõbralikuma organisatsioonina Võru Maavalitsuse tunnuskirja.

2011. aastal keskenduti kodukoha rahvapärimuse kogumisele, mille tulemusena avaldati paberkandjal ja e-raamatuna Võrumaa rahvajuttude valikkogu “Igal kandil oma lugu”, tutvuti Misso kultuurilooga ja Balti-Saksa Seltsiga; toimusid vestlusringid ja arendati käelist tegevust (omandati lihtsamaid raamatuparandamisvõtteid, kujundati kompositsioone looduslikest materjalidest, valmistati ehteid jms). Õpiringide juhid osalesid ETKA Andrase koolituspäeval ”Kuidas õpetada Juhanit ehk täiskasvanutega suhtlemise ja nende õppimise motiveerimise eripärad” Võrus 8. juunil. 2012. aastal jätkatakse Võrumaa rahvapärimuse kogumist.


Õpiringitöös osaleja loovuse ja fantaasia arendamisel on väga tähtis roll käelisel tegevusel. 2012. aasta esimesel õpiringi juhtide koolitusel tutvuti Võrumaa keskraamatukogus avatud ruumiliste raamatute võimalusi arhitektuuris tutvustava Paberimuuseumi rändnäitusega. Näituse avapäeval, 6. jaanuaril toimunud ruumilise raamatu õpitoas oli huvilistel võimalus keskenduda paberi kui kõige lihtsama ja kättesaadavama vahendi kasutamisele arhitektuurialase ruumilise ja struktuurse mõtlemise arendamiseks ja praktiseerimiseks. Anne Rudanovski juhendamisel tutvuti Tokyo arhitektuuriprofessor Masahiro Chatani poolt nimetuse saanud paberivoltimis- ja lõikamistehnikaga “arhitektuurne origami”.


Raamatukogu on parim koht õpiringide tegevuseks seetõttu, et rahvaraamatukogude võrk ulatub väikstesse maakohtadesse, kus ei ole kooli ega aktiivset seltsitegevust. Raamatukogus on olemas õpiringide tööks vajalik kirjandus, õppematerjalide otsimiseks saab kasutada internetti, raamatukogudes on printimis- ja paljundamisvõimalus; vähem tähtsad pole raamatukoguhoidja asjatundlikud nõuanded ja ruumi kasutamise võimalus – seega on raamatukogu õpiringile igati sobiv õpikeskkond.


Õpiringid on hea võimalus täiskasvanuna õppida, silmaringi laiendada, võimalus ise midagi teha: õppida erinevaid käsitööliike (kangakudumine, õmblemine, nahakunst, klaasvitraaž, portselanmaal, viltimine), meisterdada, laulda-tantsida, tegeleda tervisevõimlemisega; omandada lilleseade- ja kodukorrastamisalaseid teadmisi; arvutiga sinasõprust süvendada, jagada teistega lugemiselamusi, uurida kodukoha ajalugu jm. Õpiringis saab ka kõige vaiksem ja tagasihoidlikum inimene harrastada meelepärast tegevust, julgelt arutelust osa võtta; tunda rõõmu üksteisega arvestamisest, üksteiselt õppimisest ja ühistegemisest, mis annab teadmisi ja julgust enesega toimetulekuks, elujõudu ja hingele kosutust.


2011. aastal tegutses Võrumaa raamatukogudes 14 kunsti- ja kirjanduskallakuga õpiringi. Töötavad õpiringid on kogemuste kooliks neile, kes alustavad oma ringi või tahavad selle tööks mõõtu võtta. Õpiringide lood ja tegevust tutvustavad ülevaatenäitused annavad ilmeka pildi õpiringide töödest-tegemistest:

Tsooru ramatukogu õpiring “Loeme ja arutame“ (õpiringi juht Ene Sõmer) tegutseb 2003. aastast alates. Õpiringi kuulub 8 liiget. Tutvutakse uute raamatutega, tutvustatakse uudiskirjandust lugejatele, organiseeritakse kohtumisi, osaletakse ühisüritustel.

Luutsniku raamatukogu õpiringi „Aeg iseendale” juht Aili Valb on koondanud raamatukogu juurde Luutsniku kandi käsitööhuvilised. Ühistööna on valminud kangastelgedel kootud Hingevaip. Maakonna rahvaraamatukogudes läbiviidud küsitluse „Milline roll on Võru maakonnas kanda raamatukogudel õpikeskkonnana“ tulemusi kasutas Aili andragoogika III taseme kutsekoolituse lõputöös. Täiskasvanud õppija nädalal 2009 tunnistati Aili Valb aasta õppijaks.

Eesti õpiringide seltsi liige Inge Pilt on Misso raamatukogu juurde ellu kutsunud  naiste lapitööringi. Innustust ja teadmisi õpiringi moodustamiseks sai ta seltsi korraldatud täiskasvanu koolitaja kursuselt. Koos tähistatakse  rahvakalendri tähtpäevi ja  arutletakse  teemadel, mis inimestele muret valmistavad või rõõmu teevad, jagatakse  lugemiselamusi.

Ruusmäe raamatukogus alustas 2008. aastal tegevust raamatusõprade ring (õpiringi juht Sirje Moorus). Toimunud on kirjandus- ja teemaõhtud; kohtumised kohalike kirjameestega, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, Rogosi mõisa legendide kuulamine; käelise tegevusena lilleseade põhimõtetega tutvumine, kevadkompositsioonide kujundamine, peolaua katmine.

Puiga raamatukogu õpiringi „Parempööre“ juht Maire Noormaa tunnistati Võrumaa aasta koolitajaks 2008. Õpihimulised täiskasvanud on Maire avastanud laste kaudu. Ta annab Puiga põhikooli lastele kunstiõpetust ning on aastaid olnud savi- ja nahkehistöö ringi juhendaja. Koos käiakse kord kuus ja rõhk on ikka isetegemisel.

Tsolgo raamatukogu õpiringis (õpiringi juht Vaike Rätsepp) tutvutakse viltimise põhitõdedega ja õpitakse nõela abil tegema kompositsioone. Raamatukogu parimate lugejate ja õpiringi liikmetega külastati Metsamoori Perepargis asuvat Kaanikoda. Järjepidevalt tutvutakse käsitööraamatutega.

2008. aastast tegutseb Urvaste raamatukogus Loovusring (õpiringi juht Neidi Ruven). See on küla täiskasvanutest koosnev enesearendajate rühm. kes käsitööoskustega kohalike elanike juhendamisel tegeleb peamiselt eri käsitöötehnikate õppimisega. Kuna õpiring tegutseb raamatukogus, siis saadakse tegevuseks uusi mõtteid peamiselt raamatutest ja ajakirjadest. Kunstiraamatute näituse põhjal valminud loomingut tutvustatigi raamatukogu külastajatele näitusel.

Vaabina raamatukogu käsitööhuviliste õpiringis (õpiringi juht Evi Zirk) valmivad stiilsed ehted, vitraažid, maalitud lauanõud ja muud kodukaunistuseks mõeldud esemed.

2008. aastast Meremäe raamatukogu juures tegutseva õpiringi "Oleme osake Eestimaast" (õpiringi juht Anni Lahe) liikmete kogutud materjalide põhjal on valminud sisukad koduloostendid ja -mapid. Kohaliku pensionäride seltsiga koostöös on korraldatud mitmesuguseid üritusi (meeleolukas kevadpidu, kohtumised kodukandist pärit huvitavate inimestega, mälestusõhtu Kanadas manalateele lahkunud endise meremäelase Helgi Roseni matusepäeval). 2011. aastal loodi Meremäe kandi pensionäride lauluansambel, eesmärgiga unustustehõlmast välja tuua nende noorusaastate laulud, tantsud ja pillilood. Õpiringi jaoks uudsena käivitunud aktiivse seltsilise tegevuse kõrval jätkub valminud materjalide põhjal kodukoha ajaloo tutvustamine erinevatele huvigruppidele.Nii antakse märkimisväärne panus kodukoha kultuuriloo talletamisse ning traditsioonide taaselustamisse. 

Kommentaarid: 0
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: